Polityka Prywatności

Polityka prywatności

 • Podmiotem odpowiedzialnym serwisu jest powerfree.pl.
 • Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez serwis internetowy www.powerfree.pl  (dalej zwany Serwisem).
 • Administratorem danych osobowych Użytkownika jest atako.pl
 • Ochrona prywatności jest dla nas istotnym zagadnieniem, dlatego też gwarantujemy bezpieczeństwo danych Klienta przekazywanych podczas korzystania z serwisu www.powerfree.pl W sposób szczególny szanujemy prywatność każdej osoby, która odwiedza naszą stronę internetową. Jakiekolwiek informacje zebrane na temat Klienta będą użyte wyłącznie do wykonania zamówionej przez użytkownika serwisu usługi.
 • I. Informacje ogólne.
 • Serwis będzie zbierał od Klientów następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:
 • – nazwisko i imię, – adres zameldowania na pobyt stały, – adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania, – adres poczty elektronicznej, – numer telefonu. – Nazwa firmy – NIP, REGON
 • Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu (zawarcia Umowy sprzedaży/nabycia) w ramach Witryny. Klient zakładając Konto i/lub składając Zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Serwis internetowy.
 • Ponadto, Serwis internetowy może zbierać od użytkowników następujące informacje w celach marketingowych i umożliwienia korzystania Klientom z programów promocyjnych i innych akcji okolicznościowych: data urodzenia. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że Klient nie musi podawać tych danych, jeżeli nie chce korzystać z wskazanych powyżej możliwości.
 • Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich prawo ich weryfikowania. modyfikowania i usuwania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach konta Klienta
 • Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Serwisu internetowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej i poczty. Zgoda możebyć cofnięta w każdym czasie.
 • Powierzone dane są przetwarzane tylko i wyłącznie dla potrzeb Serwisu internetowego, wyłącznie do realizacji Zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom (z zastrzeżeniem punktu poniżej “Udostępnianie informacji).
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość wprowadzonych danych.
 • II Cookies
 • W serwisie www.powerfree.pl wykorzystujemy technologię cookies w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb Klienta. Klient może zgodzić się na to, aby wpisane przez niego dane zostały zapamiętane i aby mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronie www.powerfree.pl. Dane te będą zapisane w postaci cookies. Oznacza to, że będzie je pamiętał komputer Klienta, ale udostępni je jedynie w ramach serwisu www.powerfree.pl. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych.
 • Jeśli Klient ma problemy z używaniem naszej strony lub nie zgadza się na personalizację serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
 • Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. Klient ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz zadania usunięcia. W tym celu Klient powinien skorzystać z właściwych zakładek w serwisie www.atako.pl lub przesłać e-mail pod adres: alarmytychy@gmail.com.
 • Klient może zostać poproszony o przekazanie niektórych swoich danych osobowych partnerom handlowym serwisu, którzy udostępniają system do wyrażania opinii na temat dokonanej transakcji lub w innych celach handlowych. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 • III. Udostępnienie informacji
 • W celu realizacji umowy serwis internetowy może udostępniać zebrane od Klienta dane do następujących podmiotów [dane partnerów, w tym tych, za pomocą których serwis realizuje zobowiązania lub wskazanie rodzajowe grupy takich partnerów, np. firmy kurierskie, operatorów systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje itd.]. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
 • Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 • IV. W jaki sposób Klient może korzystać z przysługujących praw?
 • Klient ma możliwość podglądu i edycji swoich danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji gdy Klient zapomni hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: alarmytychy@gmail.com.
 • Klientowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych.
 • Klient ma również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: alarmytychy@gmail.com.
 • V. Inne strony internetowe
 • W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
 • VI. Pytania i zastrzeżenia
 • Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Klientów zadane pod adresem: alarmytychy@gmail.com.
 • Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
 • Dane będą przetwarzane w celu:
 • – zawarcia i wykonania umowy sprzedaży i/lub świadczenia usług – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży, usług (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • – udzielenia odpowiedzi na przedstawione zapytanie – podstawą prawną przetwarzania jest w takim przypadku zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • Okres przez który dane będą przechowywane
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. W przypadku udzielania odpowiedzi na zadane pytanie dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku
 • Odbiorcy danych
 • Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 • Przekazywanie danych poza EOG
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 • Prawa osoby, której dane dotyczą
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / świadczenia usług – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
 • Informacja o dobrowolności podania danych
 • Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami, a także w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zapytanie jest dobrowolne. Bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług bądź też udzielenie odpowiedzi.